Členská schôdza 15.2.2020

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

                                                   Pozvánka      

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 15.februára 2019 o 9.00 hod. / v sobotu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1.Otvorenie

2.Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3.Správa o činnosti výboru za rok 2019

4.Plán hlavných úloh v roku 2020

5.Správa o hospodárení v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

6.Správa kontrolnej komisie za rok 2019

7.Diskusia

8.Uznesenie

9.Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci