IMG 0552

I. NÁZOV

Budova účelového zariadenia SRZ MsO Hlohovec má názov „DOM RYBÁROV“ ( ďalej len „DR“ ) so sídlom v k.ú. obce Koplotovce.

II. UMIESTNENIE

„DR“ je umiestnený v katastri obce Koplotovce pri štátnej ceste Hlohovec-Piešťany.

III. POSLANIE

„DR“ ako účelové zariadenie slúži pre potreby SRZ k činnostiam:

1. športová
2. rekreačná
3. záujmová

1. Športová činnosť Pretekárske družstvo môže využívať exteriér a interiér „DR“ ako tréningové centrum na sústredenie.
2. Rekreačná činnosť DR slúži len členom SRZ a ich rodinným príslušníkom k rekreačným a slávnostným príležitostiam.
3. Záujmová činnosť SRZ MsO Hlohovec vykonáva prednáškovú a školiacu činnosť, slávnostné zasadnutia prípadne schôdze výboru a komisií.

IV. HOSPODÁRENIE

Výbor SRZ MsO Hlohovec schvaľuje správcu „DR“ výberom, na jeden kalendárny rok za účelom prenesenia právomoci a zodpovednosti pričom sa nezbavuje právnej zodpovednosti za prevádzkovanie a hospodárenie s majetkom SRZ MsO Hlohovec.


Špecifikácia termínov:

a) Správca DR
b) Povinnosti správcu
c) Návštevy a ich organizovanie
d) Údržba a opravy
e) Poriadok a čistota
f) Požiarne a bezpečnostné predpisy
g) Odmena správcu
h) Hospodárenie
ch) Domový poriadok
i) Poistenie
j) Iné
 
a. SPRÁVCA DR
Výbor SRZ MsO Hlohovec určuje a schvaľuje správcu DR ( na jeden kalendárny rok ) z radov členskej základne, ktorého odborné a morálne vlastnosti zodpovedajú kritériám pre plynulé zabezpečenie prevádzky DR. Správca DR je povinný riadiť sa štatútom DR a vykonávať povinnosti vyplývajúce z činností správcu DR za odmenu schválenú výborom SRZ MsO Hlohovec.
 
b. POVINNOSTI SPRÁVCU
Vyplývajú z charakteru, okolnosti a vopred dohodnutých úloh, ktoré zabezpečujú plynulú prevádzku DR podľa bodov pod písmenami III. a V.

c. NÁVŠTEVY – ORGANIZÁCIA
Správca eviduje písomné alebo ústne objednávky v homologizovanom zošite a posudzuje ich z pohľadu práva prednosti a dôležitosti

1. výbor SRZ MsO Hlohovec
2. RS, komisie, odbory a SRZ MsO Hlohovec ( pre zabezpečenie ich činnosti )
3. funkcionári, spoločenská dôležitosť jednotlivých akcii

so zapísaním dátumu objednávky, mena objednávateľa, účelu využitia, predpokladanej dĺžky pobytu, termínu a počtu osôb. Objednávka musí byť minimálne 1 mesiac vopred k správnemu zadeleniu prípadne odmietnutiu pobytu. Správca objednávky zosumarizuje a určí poradie dôležitosti. Výbor SRZ MsO Hlohovec má prednosť pred ostatnými (známe podľa termínového kalendára). RS, komisie a odbory poverené výborom SRZ MsO Hlohovec, funkcionári a spoločenská dôležitosť pred členmi. Skupina členov pred jednotlivcom. Odsúhlasený pobyt zapíše správca DR do knihy objednávok, ktorá sa nachádza v súkromní u správcu DR. Pri zápise objednávky je prenajímateľ povinný zaplatiť 50 % z ceny predpokladaného pobytu. Výšku poplatkov určuje cenník (bod V.) Správca DR osobne odovzdá prenajímajúcemu pri nástupe k pobytu zariadenie s príslušenstvom.

  • posteľnú bielizeň
  • kuchynský riad
  • odovzdanie inventára
  • kľúč od DR

Odovzdanie sa vykoná po ukončení akcie v obrátenom poradí. Výdaj a odovzdanie zariadenia a potrieb sa zapisuje v knihe „Výdaj inventára“. Pri poškodení inventára alebo strate spíše správca DR zápisnicu o škode a dá ju podpísať prenajímajúcemu. O spôsobe náhrady rozhodne výbor na najbližšom zasadnutí.

d. ÚDRŽBA A OPRAVY
Preventívnou starostlivosťou o majetok predchádza správca znehodnoteniu o čom podáva výboru písomnú správu pred uzatvorením rozpočtu na budúci rok k zapracovaniu. Bežné opravy a údržbu resp. opravy vykonané po úmyselnom poškodení rieši operatívne. Vzniknuté neplánované finančné náklady na opravy, ktoré nie sú schválené v rozpočte príslušného kalendárneho roku, predkladá správca na najbližší výbor k posúdeniu, ktorý rozhodne o jeho návrhu.

e. PORIADOK A ČISTOTA
V záujme dodržiavania hygienických opatrení je správca povinný dbať aby návštevy dodržiavali čistotu a poriadok v zmysle Domového poriadku. Zabezpečuje deratizáciu, dezinfekciu sociálnych zariadení, dohliada na plynulý odvoz odpadkov spôsobom prines – odnes. Prostriedky na čistenie a umývanie vydáva s inventárom.

f. PROTIPOŽIARNE A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Používanie elektrických spotrebičov a otvoreného ohňa stanovuje Domový poriadok. Za bezchybnú prevádzku spotrebiľov zodpovedá správca a kontrolami predchádza nežiadúcim udalostiam. Ručné hasiace prístroje podliehajú pravidelným kontrolám. Za úrazy spôsobené pri prevádzke zariadení nevhodným spôsobom zodpovedá návšteva – objednávateľ. Po ukončení pobytu správca skontroluje stav zariadenia, aby bolo zabránené požiaru.

g. ODMENA SPRÁVCU
Výška finančného ohodnotenia za správu „DR“ je predmetom dohody, ktorú odsúhlasí výbor vopred uznesením a je súčasťou rozpočtu. Neplnenie dohody resp. nesplnenie povinností správcu zhodnotí výbor pri prerozdeľovaní odmien ku koncu finančného roka.

h. HOSPODÁRENIE
Rozpočtom na prevádzku DR predkladaným správcom pred tvorbou rozpočtu SRZ MsO Hlohovec je povinný sa riadiť správca v priebehu celého obdobia plánovité. Mimoriadne udalosti nad rámec rieši spolu s výborom. Škody spôsobené nezodpovedným prístupom k plneniu jednotlivých ustanovení tohto štatútu budú zohľadnené zastavením odmeny za správcovstvo resp. nahradením škody z vlastných nákladov. Zodpovednosti sa nezbavuje ani výbor svojimi nehospodárnymi a nekompetentnými rozhodnutiami.

ch. DOMOVÝ PORIADOK
Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je domový poriadok s ktorým je povinný každý prenajímateľ sa oboznámiť, čo potvrdí svojím podpisom pri preberaní zariadenia na tlačivo výdaj inventára. Nedodržanie poriadku môže mať za následok predčasne ukončenie pobytu s uhradením vzniknutých nákladov.

i. POISTENIE
Štatutár SRZ MsO Hlohovec zabezpečí poistenie DR ako aj osôb zdržujúcich sa v zariadení. Poistenie je súčasťou rozpočtu SRZ MsO Hlohovec. Poistnú udalosť nahlasuje správca štatutárnym zástupcom (tajomník, predseda) k ďalšiemu konaniu.

j. INÉ
Ak sa vyskytnú iné nepredpokladané okolnosti a udalosti súvisiace s chodom DR tieto správca rieši podľa možností a schopností od chvíle ako sa o nich dozvedel. Ustanovenia neobsahujúce tento štatút súvisiace s DR môžu byť v inom doplňujúcom dokumente ak neodporujú zásadám hospodárneho a bezpečného užívania DR.

V. CENNÍK

Cenník pobytu v dome rybárov schvaľuje výbor SRZ MsO Hlohovec pre každý kalendárny rok osobitne.

VI. ZÁVER

Je v spoločnom záujme všetkých užívateľov DR ako aj organizácii SRZ MsO Hlohovec v zastúpení správcu aby zariadenia určené k využitiu podľa bodu III. tohto štatútu slúžilo k plnej spokojnosti všetkým. Preto je nutné dodržiavať ustanovenia obsiahnuté v Štatúte DR, domovom poriadku a Požiarno – poplachových smerniciach. Porušenie týchto nariadení môže mať disciplinárne resp. právne následky.

 

IMG 0553IMG 0554IMG 0556IMG 0557IMG 0559