Výdaj povolení od 17.1.2022

Napísal: Super on .

Výdaj povolení v kancelárii bude od 17.1.2022  do 31.3.2022 následovný:

- utorok od 15.00 hod. do 18.00 hod.

- štvrtok od 15.00 hod. do 18.00 hod.

- sobota od 9.00 hod. do 12.00 hod.

- e-shop do 31.3.2022

S pozdravom výbor SRZ MsO Hlohovec

Úprava cesty v Leopoldove.

Napísal: Super on .

Oznamujeme všetkým rybárom, že dňa 17.1.2022 v pondelok sa začne s úpravou a následným spevnením cesty na štrkovisku Leopoldov.

Veríme, že táto cesta poteší mnohých rybárov.

S pozdravom výbor SRZ MsO Hlohovec.

Miestny rybársky poriadok - 2022

Napísal: Super on .

MRP-2022 v pdf.

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia v Hlohovci

Miestny rybársky poriadok

Platný od 01. 01. 2022

Článok I. – vymedzenie platnosti:

1/ V zmysle § 13 zákona o rybárstve ods.3 a ods.5 sa zákaz lovu všetkých rýb nevzťahuje na

a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien.

b)kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami (napr.ŠTRKOVISKÁ,RAŠELINISKÁ,PIESKOVNE).

Nový zákon č. 216/2018 Z. z. . ,,Držiteľ platného povolenia na lov rýb sa riadi zákonom o rybárstve, vykonávacou vyhláškou 381/2018 k tomuto zákonu a príslušnými ustanoveniami tohto rybárskeho poriadku, podľa druhu povolenia.

2/ tento rybársky poriadok stanovuje: podmienky lovu rýb v rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu. Kaprové rybárske revíry: všetky (2-XXXX- 1- 1/4)

(Vysvetlivky: 2 - Západoslenská oblasť, XXXX –číslo revíru, 1 - kaprový, 1 lovný alebo 4- ChaP)

V kaprových vodách od 1. mája do 31. mája si uživateľ uskutočňuje    

rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.

ČASŤ - A, trvalo tečúca voda - vodný tok podľa § 2 ods.2 písm. C, zákona:

*Váh č. 4 revír č. 2-4390-1-1 - čiastkové povodie Váhu od ústia kanála /Dudváh / pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové, odpadový kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v obci Madunice a Terezovské rameno, celková dĺžka vodného toku je 26 km. Najmenšia lovná miera uvedených druhov rýb:

.

*Dudváh č.2 b revír č. 2-0421-1-1 - Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady.

*Váh č.4a revír č. 2-4391-1-4 / v režime CHaP – Čiastkové povodie Váhu od cestného mostu v Hlohovci po prečerpávaciu stanicu nad železničným mostom v Hlohovci časť Peter.

ČASŤ- B, ostatné vodné plochy podľa § 2 ods.2 písm. j zákona o rybárstve:

Lov rýb povolený len na miestne alebo hosťovacie povolenie, zvláštne alebo osobitné povolenie. Loviaci rybári v revíroch MsO Hlohovec sú povinný dodržiavať.

-       Zákaz budovania mól na brehoch, vodných plochách a loviť z nich.

-       Dodržiavať pravidlá pre revír s režimom „Lovenie rýb a ich púšťanie“

-       Udržiavať čistotu lovného miesta a jeho okolia, pri odchode odstrániť po sebe všetky odpadky a ohorky z cigariet.

-       Slušne sa spávať a vystupovať voči iným loviacim rybárom a kontrolným orgánom SRZ.

ČASŤ- C, Zakázané spôsoby lovu rýb a povinná výbava:

1/ Podľa § 15 ods.1.písm.f zákona č 216/2018 Z.z. sa zakazuje loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania, zanášania návnad a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha, okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.

2/ Podľa vyhlášky MŽP-381 ktorou sa vykonáva z.č. 216/2018 Z.z. §14 ods.20

Loviaci pri love musí mať MERADLO potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, UVOĽŇOVAČ HÁČIKOV, PRIMERANÝ PODBERÁK alebo pri love dravých druhov rýb VYLOVOVACIE KLIEŠTE a pri love na kaprových vodách so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a revíroch CHaP, RYBÁRSKU PODLOŽKU.

ČASŤ – D, Upravené lovné miery rýb pre všetky rybárske revíry SRZ MsO Hlohovec.

DRUH RYBY       NAJMENŠIA LOVNÁ           NAJVÄČŠIA LOVNÁ

MIERA                                           MIERA

Kapor rybničný                      45 cm                                     65 cm

Šťuka severná                       60 cm                                     80 cm

Zubáč veľkoústy                    50 cm                                     70 cm

Lień sliznatý                           30 cm                                     45 cm

Amur biely                              70 cm                                     --------

Mieň sladkovodný                  40 cm                                     --------

1/ Podľa § 5 ods. 1 zákona 216/2018 Z.z. o rybárstve má užívateľ ( člen SRZ - držiteľ povolenia na rybolov ) právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník

alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky

v nevyhnutnej miere.

2/ Podľa § 41 ods. 1 zákona216/2018 Z.z. o rybárstve sa priestupku dopustí ten kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 od.1

3/ Podľa § 9 zákona 216/2018 Z.z. o rybárstve je v revíri č. 2-3611-1-4 Madunice kazeta č. III.a v revíri č.2-2781-1-4 Drahovce č1 vyhlásená ako revír bez privlastnenia si úlovku. Schválené členskou schôdzou a rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 36981/2008.

-          Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa ods. 2 tabuľou s nápisom Chyť a pusť.

-          V rybárskom revíry s režimom „Lovenie rýb a ich ,,Chyť a pusť“ je zakázané si ulovenú rybu privlastniť.

-          Lov rýb povolený len na MIESTNE POVOLENIE.

-          Pri love rýb je loviaci povinný dodržiavať pravidlá pre revír s režimom Chyť a pusť „“          

Pravidlá pre revír s režimom „Chyť a pusť

-          Loví sa podľa týchto pravidiel a ak nie je uvedené inak, tak zákonom

č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a vyhláškou 381/2018.

-          Každá ulovená ryba musí byť vylovená z vody podberákom.

-          Každá ulovená ryba sa pustí naspäť do vody a to bez možnosti aj dočasného zasieťkovania. Táto povinnosť sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb.

-          Počas fotenia úlovkov: Treba dbať na šetrné zaobchádzanie s rybou, minimalizovať čas na to potrebný, prípadne rybu oblievať vodou.

-          Lov maximálne dvoma udicami. Každá opatrená s jedným nadväzcom a jedným háčikom (odporúčací charakter).

-          Je nutné používať: Veľký podberák, (aby nedošlo k poraneniu veľkých rýb, Rybársku podložku (povinná výbava), (rybu nie je možné klásť inam než na Rybársku podložku) dezinfekčné prostriedky na dezinfikovanie rany po vybratí háčika(odporúčací charakter)

-          Zákaz lovu na živú nástražnú rybku a jej časťi. Lov dravcov povolený len prívlačou na umelú nástrahu.

-          Udržiavať čistotu lovného miesta a jeho okolia, pri odchode odstrániť po sebe všetky odpadky a ohorky z cigariet.

-         

Vzor: zapísanie príchodu k vode pre revír s režimom (CH a P)

   

Druh ryby

Počet

Dĺžka

Hmotnosť

 

cm

kg

15. 9.

2-3611-1-4

CHaP

       

24.10.

2-2783-1-4

CHaP

       

10.8.

2-4391-1-4

    CHaP

       
             
               

ČASŤ- E, dodatky a uznesenia Rady SRZ Žilina:

Povolenie na kaprové vody:

Na jedno povolenie - v rozsahu miestneho alebo miestneho a zväzového dohromady, si môže držiteľ privlastniť spolu max.40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymianového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa z niektorých uvedených rýb platnosť povolenia končí.

       Zmena č.revíru - Drahovce č.1a CHaP

                             2-2783-1-4

           

Značky a skratky revírov SRZ MsO Hlohovec

Názov revíru

Číslo revíru

Plocha

Skratka

Drahovce č.1a CHaP

2-2783-1-4

10,26 ha

D 1a

Drahovce č.1

2-2780-1-1

10,01 ha

D 2

Koplotovce 1-3

2-3510-1-1

6,2 ha

K 1-6

Leopoldov

2-3580-1-1-

13,5 ha

L

Madunice 1,2,4,5,6,7

2-3610-1-1

10,7 ha

M 1-7

Madunice 3 CHaP

2-3611-1-4

3,7 ha

M 3

Peter

2-3870-1-1

22,8 ha

ŠP

Váh č.4a CHaP

2-4391-1-4

1,5 km

Váh

Siladice

2-3950-1-1

3,5 ha

S

Ypsilon

2-4240-1-1

3,7 ha

Y

Zelenice 1-11

2-2820-1-1

25,9 ha

Z 1-11

Váh č. 4

2-4390-1-1

26 km

Váh

Dudváh č.2 b

2-0421-1-1

25 km

Dudváh

           

Dňa: 09.12. 2020

       Tajomník SRZ MsO Hlohovec : Štefan Štipák

       Hospodár SRZ MsO Hlohovec : Ján Kováč

Miestny rybársky poriadok schválený Výborom SRZ MsO Hlohovec

Predaj povolení na rok 2022

Napísal: Super on .

Predaj povolení na rybolov pre rok 2022 bude prebiehať v nasledovných dňoch:
 
 - prvý týždeň bude výdaj povolení v roku 2022 takto:
 
 - 3.1.2022 - pondelok od 10.00 do 18.00 hod.
 - 4.1.2022 - utorok od 13.00 do 18.00 hod.
 - 5.1.2022 - streda od 13.00 do 18.00 hod.
 - 6.1.2022 - sviatok
 - 7.1.2022 - piatok od 13.00 do 18.00 hod.
 - 8.1.2022 - sobota od 9.00 do 13.00 hod.
 
- druhý týždeň od 09.01.2022 bude výdaj prebiehať následovne:
 
- pracovné dni: v každý utorok a štvrtok v čase od 14.00 hod do 18.00 hod
- víkendové dni: v každú sobotu v čase od 09.00 hod do 12.00 hod
 
Výdaj bude prebiehať v priestoroch MsO SRZ Hlohovec Železničná ul. 2417/2A 1.poschodie (oproti železničnej stanici).
Platba za povolenie na rybolov bude možná bankomatovou kartou, cez terminál v kancelárii MsO Hlohovec alebo šekom na pošte.
Výdaj povolení na rybolov bude prebiehať do 31.3. 2022 dokedy je nutné zakúpiť si toto povolenie a zaplatiť členskú známku.
Nesplnenie si týchto povinností môže viesť k zániku členstva v SRZ, podľa Stanov SRZ.

Povolenky sa budú dať zakúpiť aj cez e-shop od 2.1.2022

Tu klikni na e-shop  -  https://povolenky.srzhlohovec.sk/
 
Dôležité: správne vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2021 je nutné odovzdať do 15.1. 2022.
O odovzdaní "Prehľadu o úlovkoch" dostanete potvrdenie do členského preukazu, ktorý si zoberte so sebou.
 
Školenie a skúšky nových členov bude dňa 22.01.2022 o 10.00 hod. v kancelárii.
 
Všetky potrebné podklady k prihláške nájdete v sekcii tlačivá.